ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ

  logoSylogou200

   

  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

  Σωματείου με την επωνυμία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ»

   

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

   

  Άρθρο 1Ο :

  Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ‘’Προοδευτικός  Σύλλογος Αμδρονιάνων Ευβοίας’’.

  Ο Σύλλογος εδρεύει εις την Αθήνα και θα έχει παράρτημα και γραφείο εις τους Ανδρονιάνους Ευβοίας.

  Άρθρο 2ο :

  α. Σκοποί του Συλλόγου είναι:

  Ι. Καλύτερη γνωριμία και σύσφιξη δεσμών μεταξύ των μελών αυτού και των κατοίκων της Κοινότητος  Ανδρονιάνων ως και η ανάπτυξη στενωτέρων σχέσεων αυτών με την ιδιαίτερή τους πατρίδα Ανδρονιάνους.

  1. Η αναζήτηση όλων όσων κατάγονται από το χωριό αυτό οπουδήποτε του κόσμου και αν ευρίσκονται και προσπάθεια να φέρωμε  αυτούς και τους απογόνους τους κοντά στο Σύλλογο, τις επιδιώξεις του και το χωριό μας.
  2. Προσπάθεια για τη δημιουργία προϋποθέσεων και κινήτρων κοινωνικών, πολιτιστικών, οικονομικών κ.λ.π. προς τον σκοπό όπως διατηρήσουν και αναπτύξουν το ενδιαφέρον τους για την ιδιαίτερη τους πατρίδα Ανδρονιάνους.
  3. Αναζήτηση μεθόδων και εκπαίδευση των κατοίκων των Ανδρονιάνων εις αυτές ,προς το σκοπό εκμεταλλεύσεως κάθε πλουτοπαραγωγικής πηγής   του χωρίου αυτού ,ώστε να γίνει οικονομικό αυτοδύναμο και ικανό να συντηρήσει τους κατοίκους του.
  4. Σεβασμός ,αναζήτηση, συντήρηση και διάδοση όλων των συνηθειών και εθίμων της περιοχής μας και προσπάθεια για την διατήρηση του δικού της γλωσσικού ιδιώματος, με όλον τον πλούτο των λέξεων και των εκφράσεων του.
  5. Εισηγήσεις στις αρμόδιες αρχές του χωριού και παροτρύνσεις εις τους κατοίκους του για την πιο αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος του και διατήρηση με θρησκευτική ευλάβεια της φυσικής του κληρονομίας. 

  7.Διάθεση οικονομικών πόρων του συνδέσμου και της προσωπικής εργασίας των μελών αυτού εν συνεργασία με τον εντόπιον πληθυσμό και τις αρχές του για το νοικοκύρεμα ,την εξυγίανση και εξωραϊσμό του χωριού και της περιφέρειας του, ως και την κοινωνική αλληλεγγύη.

  1. Επιστημονικές συμβουλές ,μελέτες και βοήθεια εις τις αρχές του χωρίου και τους κατοίκους του ,για την διατήρηση κατά το δυνατόν της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής μορφής του χωριού.
  2. Συμμετοχή ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Συλλόγου εις τις δαπάνες ανωτέρων ή ανωτάτων σπουδών και διαβιώσεως διακρινομένων για το ήθος και την επίδραση τους εις τα γράμματα νέων του χωριού.

  Β. Η πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών θα επιδιώκεται με τα εξής μέσα:

  1. Με την ίδρυση παραρτήματος και γραφείου εις Ανδρονιάνους.
  2. Μ ε την διενέργεια ερευνών και κατάρτιση μελετών λαογραφικών, οικονομι-κών ,αρχιτεκτονικών, περιβάλλοντος κ.λ.π.
  3. Με την δημιουργία φυτωρίων και πειραματικών σταθμών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
  4. Με την επιτόπιο διοργάνωση παραδοσιακών εορτών ,θεατρικών παραστάσεων και συνεστιάσεων.

  5 Με την διοοργάνωση ομιλιών και διαλέξεων προς τους κατοίκους των Ανδρονιάνων σχετικών με τους παραπάνω σκοπούς.

  1. Με την είσπραξη τακτικών περιοδικών εισφορών παρά των μελών και διενέργεια νομίμων εράνων μεταξύ των μελών της ενώσεως ως και με την υποδοχή δωρεών προερχομένων από οιονδήποτε χάριν των σκοπών της ενώσεως.
  2. Με την διοργάνωση λαχειοφόρων αγορών ,εορτών, εκθέσεων και εν γένει με την  άσκηση κάθε άλλης οικονομικής δραστηριότητος προς εξοικονόμηση χρηματικών μέσων υπό τον όρο ότι η τελευταία θα είναι νόμιμη και όχι κερδοσκοπική.

  Άρθρον 3ο – 4ο :

  Μέλος του σωματείου μπορεί να γραφή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο , εφ’ όσον θέλει με την συμμετοχή του να συμβάλλη εις την πραγματοποίηση των άνω σκοπών.

  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ

  Κάθε μέλος του Σωματείου υποχρεούται να πληρώνη για την εγγραφή του μεν δικαίωμα δραχμών 100 τουλάχιστον για τακτική δε ετήσια συνδρομή δραχμές τουλάχιστον 300, που είναι δυνατόν να πληρώνονται και σε ανάλογες μηνιαίες δόσεις.

  Με αιτιολογημένη γενική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανόμενη με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του είναι δυνατόν να αυξάνονται τα άνω ποσά του δικαιώματος εγγραφής και της τακτικής ετήσις συνδρομής κάθε μέλους και να επιβάλλονται έκτακτες εισφορές.

  Άρθρον 5ο:

  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ : 

  Ι. Κάθε μέλος του Σωματείου δικαιούται να συμμετέχη εις τις εν γένει εκδηλώσεις αυτού.

  1. Τα μέλη δικαιούνται οπωσδήποτε να αποχωρήσουν του Συλλόγου ,γνωστο-οιούντα τούτο εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου εις τας Γ.Σ. έχουν όσα μέλη έχουν εκπληρώσει τις προς το Σωματείο οικονομικές τους υποχρεώσεις ,δικαίωμα να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής , έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν εις τις Γεν. Συνελεύσεις εφ΄ όσον έχουν εγγραφής ως τέτοια τρεις τουλάχιστον μήνες προ της εκλογής.

  Άρθρο 6ο :

  1.Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να συμβάλλουν εις την πραγμάτωση των σκοπών αυτού, τηρούντα τον Νόμον, το παρόν καταστατικόν ,τον εωτερικό κανονισμό αν και όταν γίνει, και τις αποφάσεις της Γ.Σ., ακόμη δε να εκπληρούν τις προς το σωματείο οικονομικές τους υποχρεώσεις.

  1. Ειδικώτερα τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να αναλαμβάνουν και να εκτελούν πρόθυμα κάθε εργασία ανατειθέμενη σ’ αυτά παρά της Γ.Σ. ή του Δ.Σ., ως και να προσέρχωνται αναλλιπώς εις τις Γ.Σ. και τα λοιπάς συγκεντρώσεις του Σωματείου.
  2. Ρητά ορίζεται ,ότι απαγορεύεται εις τα μάλη του Συλλόγου επί ποινή διαγραφής να κάμουν πολιτικές συζητήσεις εις το γραφείο του Συλλόγου και κατά την άσκηση των ανατιθεμένων εις αυτά από το Σύλλογο καθηκόντων.

  Άρθρο 7ο :

  ΠΟΡΟΙ 

  Πόροι του Σωματείου ορίζονται: α) Τα δικαιώματα από την εγγραφή των μελών του. β) Τα δικαιώματα από τις μηνιαίες ή ετήσιες συνδρομές των μελών του, γ) οι έκτακτες εισφορές των μελών που επιβάλλονται από το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 του παρόντος, δ)Το από δωρεές ,κληρονομίες, κληροδοσίες ,εράνους ή από κάθε άλλη πηγή νόμιμο περιερχόμενα σις το Ταμείον του Σωματείου.

  Άρθρο 8ο :

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ

  1.Η διαχειριστική περίοδος του Σωματείου συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. 

  1. Κάθε χρόνο συντάσσεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλεται προς έγκριση εις την Τακτικήν  Γενικήν συνέλευσην ο προϋπολογισμός του Σωματείου εις τον οποίο θα εμφανίζονται τα προβλεπόμενα έξοδα και οι τρόποι καλύψεως τους για το επόμενο διαχειριστικό έτος.
  2. Εις την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προς έγκριση και ο απολογισμός της διαχειρίσεως του περασμένου διαχειριστικού έτους. Επίσης αναγιγνώσκεται η επί του ελέγχου της διαχειρίσεως έκθεσις της Εξελεγκτικής επιτροπής.

  Άρθρο 9ο – 10ο :

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ

  Την Διοίκηση και την Διαχείριση του Σωματείου ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού.

  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  1.Το Σωματείο διοικεί εννεαμελές Δ.Σ. απαρτιζόμενο από τον Πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, του Γεν. Γραμματέα , τον Ταμία, και πέντε Συμβούλους.

  2.Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δυνατόν να εκλεγούν μόνον φυσικά πρόσωπα , μέλη του Σωματείου.

  3.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση κατά τα εις το άρθρο 19 του παρόντος οριζόμενα με διετή θητεία. Εξαιρετικά η θητεία του εκλεγέντος υπό των ιδρυτών προσωρινού Δ.Σ. λήγει μόλις εγκριθεί το Καταστατικό αυτό , οπότε το Δ.Σ. αυτό θεωρείται ως αυτοδικαίως παραιτηθέν ,υποχρεούμενο όπως συγκαλέση την πρώτη τακτική Γ.Σ. προς εκλογήν οριστικού  Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε τέσσερεις (4) μήνες από την ως άνω έγκριση του καταστατικού.

  4.Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 15 ημέρες από τις αρχαιρεσίες συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση μερίμνη του πλειοψηφίσαντος μέλους αυτού και συγκροτείται εις Σώμα ,εκλέγον μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντ-ιπρόεδρο , τον Γεν. Γραμματέα και τον Ταμίαν.

  5.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως δια την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, οι οποίες απορρέουν από το Νόμο, το παρόν Καταστατικό ,τον Εσωτερικό Κανονισμό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτά όμως δεν ευθύνονται γι’ απόφαση ληφθείσα εις συνεδρίαση στην οποία δεν παρέστησαν ή παριστάμενα διεφώνησαν ,εφ’ όσον η απουσία ή η διαφωνία έχει καταχωρηθή εις το  πρακτικό.

  Άρθρο 11ο :

  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τα εν γένει συμφέροντα του Σωματείου, επιτηρεί τη λειτουργία των γραφείων και του προσωπικού αυτού, συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό και υποβάλλει αυτούς προς έγκριση εις την Γενικήν Συνέλευση, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, εν γένει δε έχει αρμοδιότητα να αποφασίζη για κάθε θέμα το οποίο δεν έχει αναταθή ρητώς εις άλλο όργανο του Σωματείου και αναφέρεται εις την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτού. Περίληψη των αποφάσεων οι οποίες δημιουργούν περαιτέρω οικονομικές υποχρεώσεις των μελών του Σωματείου ή συνεπάγονται δαπάνες άνω των 30.000 δρχ., πρέπει να τοιχοκολλάται εις τα γραφεία του Συλλόγου εντός 5 ημερών από της λήψεως αυτών.

  Άρθρο 12ο :

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  1.Το Διοικητικό Συμβούλιο ,συνερχόμενο ύστερα από  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ,συνεδριάζει τακτικά μεν μία φορά το μήνα, έκτακτα δε οσάκις τούτο κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή από τρία (3) τουλάχιστον μέλη αυτού ,αφ’ όσον αυτά υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση. Κατά την τελευταία αυτή περίπτωση ,ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως αν δε αυτός αρνείται ή αμελεί ,τότε το δικαίωμα συγκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ο Αντιπρόεδρος ή οι αιτούντες.

  2.Η πρόσκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εις συνεδρίαση, η οποία γνωστοποιείται εις όλα τα μέλη του μερίμνη του Γραμματέως του Σωματείου το αργότερον την προηγουμένη της συνεδριάσεως ,γίνεται με έγγραφο εις το οποίο πρέπει να αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνεδριάσεως ως και τα προς συζήτηση θέματα.

  3.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με απαρτία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη του εκτός αν άλλως ορίζεται σε ειδικές περιπτώσεις εις το παρόν ή εις τον Εσωτερικό Κανονισμό.

  1. Οι αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτο πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτού ,εκτός αν άλλως ορίζεται σε ειδικές περιπτώσεις εις το παρόν ή εις τον Εσωτερικό Κανονισμό. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη  του Προέδρου.
  2. Οσάκις μέλος  Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις κηρύσσεται έκπτωτο του αξιώματος του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με πλειοψηφία των 2/3 αυτού αφού προηγουμένως ο απουσιάσας προσκληθή να αναφέρει τους λόγους της απουσίας του.
  3. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή κηρύξεως εκπτώτου του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο συνερχόμενον ειδικά μέσα σε 15 το πολύ ημέρες , εκλέγει μεταξύ των άλλων μελών του τον νέο Πρόεδρο. Το αυτό γίνεται και σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή κηρύξεως εκπτώτου τουΑντιπροέδρου του Γενικού Γραμματέα ή του Ταμία.

  7.Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται από τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου. Στην αρχή κάθε συνεδριάσεως διαβάζονται και επικυρούνται τα πρακτικά της προηγουμένης, εφ’ όσον δεν έχουν επικυρωθεί κατά την συνεδρίαση που τηρήθηκαν. Πάντως  το πρακτικό μετά την επικύρωση τους υπογράφονται από όλα τα παρόντα κατά τη σύνταξη τους μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Άρθρο 13:

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  1.Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείον ενώπιον κάθε αρχής και κάθε Δικαστηρίου και σε όλες αυτού τις σχέσεις , με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο εις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει τούτων ,κηρύσσει την έναρξη και λήξη κάθε συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ,ανακοινώνει τα υπό της τελευταίας συζητηθέντος ,δίδει και αφαιρεί τον λόγο εις τους συμβούλους, θέτει τα ζητήματα εις ψηφοφορία και διευθύνει εν γένει τη συζήτηση. Επίσης ο Πρόεδρος υπογραέφει μετά του Γενικού Γραμματέως όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων , μετά δε του Ταμίου  τα χρηματικά εντάλματα, επαγρυπνεί επί της κανονικής εν γένει λειτουργίας των Γραφείων του Σωματείου και της ακριβούς εφαρμογής του Καταστατικού και του εσωτερικού Κανονισμού, Εν γένει δε επιμελείται της επιδιώξεως και επιτυχίας των σκοπών αυτού.

  2.Τον Πρόεδρο απόντα ή οπωσδήποτε κωλυόμενον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

  Άρθρο 14ο :

  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

  1.Ο Γενικός Γραμματεύς ασκεί άμεσο εποπτεία επί των γραφείων και διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, ως και τα μητρώα μελών και τα βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως , διαβάζει τα προς το Σωματείο αποστελλόμενα έγγραφα και συντάσσει τας προς αυτό απαντήσεις , κρατεί την σφραγίδα και το αρχείο του Σωματείου  ,προσυπο-  γράφει μετά του Προέδρου τα εξερχόμενα έγγραφα και συντάσσει μετά του Ταμία τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου, όπως ειδικώτερα εις τον Εσωτερικό Κανονισμό ορίζεται.

  2.Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ένας εκ των συμβούλων δι’ αποφάσεως του Δ.Σ.

  ‘Αρθρο 15ο :

  Ο  ΤΑΜΙΑΣ

  1.Ο Ταμίας μεριμνά διά την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής, των συνδρομών, των εκτάκτων εισφορών και όλων εν γένει των προς το Σωματείο οφειλών και δωρεών επί τη βάσει σχετικών διπλοτύπων αποδείξεων, εκτελεί με έγγραφη εντολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως κάθε πληρωμή αποφασισθείσα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλει εις το Διοικητικό Συμβούλιο σύντομη μεν κάθε τριμηνιαία ‘εκθεση περί της καταστάσεως του Ταμείου, αναλυτική δε βεβαιουμένην  μ’ επίσημα έγγραφα, αποδείξεις και εντάλματα. Εις το τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου, συντάσσει με τον Γενικό Γραμματέα τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό ,του επόμενου διαχειριστικού έτους, τηρεί τα βιβλία του ταμείου και τα λοιπά βιβλία και ευθύνεται προσωπικά για κάθε δαπάνη γενόμενη κατά παράβαση του Νόμου, του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής  Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

  2.Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ένας εκ των Συμβούλων οριζόμενος με ειδικά  απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Άρθρο 16ο:

  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δυνατόν να ανατεθούν ειδικά καθήκοντα εις ένα ή περισσοτέρους των Συμβούλων ή και σε οιοδήποτε μέλος του Σωματείου.

  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Άρθρο 17ο:

  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

  Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα μέλη του Σωματείου.

  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

  1.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου, αποφασίζει για κάθε υποβαλλόμενο  θέμα και έχει γενική αρμοδιότητα για κάθε θέμα που αναφέρεται εις την εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου ,εφ’ όσον δεν έχει επιληφθεί και αποφασίσει σχετικά το Δ.Σ. του οποίου εν πάσει περιπτώσει τις αποφάσεις μπορεί να ανακαλέση αυτή συγκαλούμενη έκτακτα κατά τη διαδικασία του άρθρου 18 παρ.1 του παρόντος , εφ’ όσον η σχετική αίτηση του 1/20 των μελών του Σωματείου υποβληθή εντός 5 ημερών από την τοιχοκόλληση της περιλήψεως της προσβαλλομένης αποφάσεως του Δ.Σ., ως ορίζει το άρθρο 11 του παρόντος.

  2.Επί πλέον των ως άνω γενικών αρμοδιοτήτων η Γενική Συνέλευση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα όπως α) εγκρίνη τον προϋπολογισμό ,τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. β) Απαλλάση το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη γ) εκλέγη τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής επιτροπής δ) τροποποιεί το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό και ε) λαμβάνει απόφασιν περί διαλύσεως του Σωματείου.

  Άρθρο 18ο:

  1.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μία φορά το χρόνο, έκτακτα σε όποτε αποφασίσει γι’ αυτύ το Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητήσει τη σύγκληση αυτής το ένα εικοστό τουλάχιστον (1/20) των ταμειακώς εν τάξει μελών του Σωματείου με έγγραφη αίτηση καθορίζουσα και τα προς συζήτηση θέματα.

  2.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο  του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφο πρόσκληση καθορίζουσα σαφώς α) τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Συνελεύσεως ,β) τα θέματα θα συζητηθούν και γ)αν η καλούμενη Συνέλευση είναι πρώτη, Δευτέρα ή Τρίτη ως και για την απαρτία απαιτούμενο αριθμό μελών.

  3.Η ως άνω πρόσκληση πρέπει να τοιχοκολλάται εις το εδώ γραφείο του Σωματείου ως και εις το εις Ανδρονιάνους παράρτημα αυτού δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της συγκλήσεως της Συνελεύσεως.

  4.Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εκτός εάν ειδικά ορίζεται άλλως εις το παρόν εφ’ όσον παρίσταται κατ’ αυτή το ένα τρίτο(1/3) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών. Μη επιτυγχανομένης απαρτίας εις την πρώτη Συνέλευση συγκαλείται δευτέρα με τα αυτά θέματα  ,μετά παρέλευση τριών το ολιγώτερον και μέσα  σε δέκα το βραδύτερο ημέρες από την ματαιωθείσα. Η Δευτέρα Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως των παρισταμένων μελών.

  5.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτο πλειοψηφία των παρισταμένων ταμειακώς εντάξει μελών ,πλην αν με διάταξη του Νόμου , του παρόντος Καταστατικού ή του Εσωτερικού Κανονισμού ορίζεται διαφορετικά.

  6.Κατά την εις την πρόσκληση αναφερόμενη ημέρα και ώρα συγκλήσεως της η Γενική Συνέλευση, αφού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαπιστώση την ύπαρξη απαρτίας, προχωρεί εις την εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής, ύστερα δε εισέρχεται εις την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

  7.Εις την Γενικήν Συνέλευση υποβάλλονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προς συζήτηση και έγκριση: α) Ο απολογισμός της ληξάσης διαχειριστικής περιόδου μετά της επί του ελέγχου της διαχειρίσεως εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής, β) Ο προϋπολογισμός της νέας διαχειριστικής περιόδου και γ) Η έκθεσις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά γίνεται συζήτηση και ψηφοφορία επί των ως άνω και επί των άλλων θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

  Άρθρο 19ο:

  1.Κάθε διετία η Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού εξαντλήσει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως , εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

  2.Προ των Αρχαιρεσιών η Γενική Συνέλευση εκλέγη τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Κατά του καταλόγου τούτου είναι δυνατόν να γίνουν αμέσως ενστάσεις , επί των οποίων αποφασίζει αμέσως η Γενική Συνέλευση. Κατόπιν διεξάγεται ψηφοφορία για την εκλογή των εννέα (9) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

  3.Είναι εκλόγιμα κατά τις αρχαιρεσίες τα μάλη του Σωματείου, εφ’ όσον υποβάλλουν εγκαίρως και εγγράφως εις το Διοικητικό Συμβούλιο την υποψηφιότητα τους, η οποία πρέπει να περιληφθεί εις την ημερήσια διάταξη της Συνελεύσεως που τοιχοκολλάται κατά το άρθρο 18παρ. 3 του παρόντος προ 15 ημερών εις τα εδώ και εις Ανδρονιάνους γραφεία του Συλλόγου. Τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας ελέγχει το Δ.Σ.

  4.Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο εις το οποίο περιέχεται ο κατά τα προηγούμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτιζόμενος πίνακας εκλογίμων υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Εις το ψηφοδέλτιο αυτό ο εκλογεύς έχει το δικαίωμα να σημειώση μυστικά και ιδιαιτέρως προ των ονομάτων των υποψηφίων μέχρι εννέα (9) σταυρούς προτιμήσεως για το Διοικητικό Συμβούλιο και  μέχρι τρείς  (3) σταυρούς προτιμήσεως για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Το ψηφοδέλτιο τοποθετείται από τον εκλογέα μέσα σε φάκελλο φέροντα την σφραγίδα του Σωματείου και διδόμενο εις αυτόν από την Εφορευτική Επιτροπή , αφού προηγουμένως υπογράψει εις τον πίνακα των ψηφιζόντων.

  5.Αφού ψηφίση και ο τελευταίος από τους παριστάμενους εκλογείς η Εφορευτική Επιτροπή ενεργεί την διαλογή των ψηφοδελτίων. Ψηφοδέλτιο που δεν πληροί τους ανωτέρω όρους κηρύσσεται υπ’ αυτής άκυρο. Φάκελλος περιέχων περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια δεν λαμβάνεται υπ’ όψη. Ως επιτυχόντες θεωρούνται εκ των υποψηφίων Συμβούλων οι εννέα (9) πρώτοι πλειοψηφίσαντες.  Ως επιτυχόντες θεωρούνται εκ των υποψηφίων της Εξελεγκτικής Επιτροπής  οι τρείς  (3) πρώτοι πλειοψηφίσαντες. Πάντες οι λοιποί θεωρούνται επιλαχόντες.

  6.Μετά το τέλος της διαλογής η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει και υπογράφει το Πρακτικό ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες υποψηφίους ως τακτικά μάλη, τους δε επιλαχόντες ως αναπληρωματικά.

  Άρθρο 20ο :

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

  Δια την τροποποίηση του καταστατικού χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ευρισκόμενης σε απαρτία με την παρουσία των μισών πλέον ενός των ταμειακώς εν τάξει μελών του Συλλόγου και αποφασιζούσης με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

  Άρθρο 21ο :

  Κάθε ασάφεια του παρόντος καταστατικού λύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εν όψει και των ασχετικών διατάξεων των περί σωματείων ισχυόντων νόμων.

  Άρθρο 22ο :

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

  Το Διοικ. Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να συντάξει εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος εγκρινόμενος από τη Γενική Συνέλευση θα ρυθμίζη λεπτομερέστερα την εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου.

  Άρθρο 23ο :

  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ανατί-θεται εις τριμελή εκ των μελών του Σωματείου Εξελεγκτικήν Επιτροπήν, εκλεγομένην , ως ανωτέρω, υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Η Εξελεγκτική επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τας πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμίου, ιδία δε επιβλέπει αν ταύται συμφωνούν με τας διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Δικαιούται να εξετάζη τα έγγραφα και τα βιβλία του Σωματείου και να ζητή την επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου. Συντάσσει έκθεση περί της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει ταύτην δια του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση. Η θητεία της είναι διετής όπως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εξελεγκτική επιτροπή κατά την πρώτην μετά την εκλογήν αυτής συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρον αυτής ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η Εξελεγκτική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα δύο τουλάχιστον από τα τρία τακτικά της μέλη.  Εξελεγκτική επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών εις το οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις αυτής επί των διενεργουμένων ελέγχων και αι υπ’ αυτής συντασσόμεναι σχετικαί εκθέσεις προς την Γενική Συνέλευσιν.

  Άρθρο 24ο :

  Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα ,που κυκλικά φέρει τις λέξεις ‘‘ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ’’ στο δε μέσο φέρει σχήμα ελάτου.

  Άρθρο 25ο :

  ΔΙΑΛΥΣΙΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

  Ο Σύλλογος Διαλύεται κατά τις υπό του Νόμου προβλεπόμενες περιπτώσεις. Για να πάρη τέτοια απόφαση η Γενική Συνέλευση χρειάζεται η παρουσία του μισού αριθμού πλέον ενός των ταμειακώς εν τάξει μελών του Συλλόγου και  πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου η περιουσία αυτού διατίθεται ,με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ,υπέρ άλλου Σωματείου επιδιώκοντος τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

  Άρθρο 26ο :

  Το καταστατικό αυτό κωδικοποιηθέν, μετά τας γενόμενας τροποποιήσεις, αποτελούμενο από είκοσι έξη (26) άρθρα ήτοι 1 έως 26, εψηφίσθηκαι ενεκρίθη ‘πως έχει υπό της Γενικής Συνελεύσεως της 15 Ιανουαρίου 1989.

  Αθήνα 15 Ιανουαρίου 1989

  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

  futer efimerida

  Εμφανίσεις Άρθρων
  1029227

  Copyright © 2014-19 Προοδευτικός Σύλλογος Ανδρονιάνων. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.