Πρακτικά ΤΣ ΤΔ Ανδρονιάνων

  Πρακτικό συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου 2/2011

  Στους Ανδρονιάνους σήμερα την 23/12/2001 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6η βραδυνή συνεδρίασε το Τοπικό Συμβούλιο του Τοπικού Διαμερίσματος Ανδρονιάνων.
  Συνήλθε σε συνεδρίαση στο κατάστημα του Τοπικού Διαμερίσματος για συζήτηση και λήψη αποφάσης στο παρακάτω μοναδικό θέμα.

  Kαι αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο (3) τριών μελών βρέθηκαν παρόντες (3) τρείς.
  Παρόντες
  1) Γεώργιος Κωτσής Πρόεδρος
  2) Γεώργιος Λύκος
  3) Γεώργιος Μπαρούμης
  Απόντες
  Κανείς
  Στήν συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου για την τήρηση των πρακτικών Ευαγγελία Μπελιά.
  Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
  Θέμα 1ον
  Αριθμός απόφασης 2/2011
  "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012"
  Το Τοπικό Συμβούλιο ομόφωνα εισηγείται:
  1) Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών κτηρίων 1500,00 €
  2) Πλακοστρώσεις εσωτερικής οδοποιΐας 1500,00 €
  3) Κατασκευή τεχνικών έργων 1500,00 €
  4) Τσιμεντόστρωση-βελτίωση δρόμων 1500,00 €
  Σύνολο δαπάνης 6.000,00 €
  Εξαντλήσεως του θέματος λύεται η συνεδρίαση.

  Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΣ
  ΤΑ ΜΕΛΗ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΚΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΜΗΣ